Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Společnost AutoESA a.s., IČ: 256 27 538, se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ 102 00 (dále jen "správce") tímto informuje své zákazníky a dodavatele (dále také jen „subjekty údajů“) o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a souvisejícími právními předpisy, na základě kterých společnost AutoESA a.s. jako správce osobních údajů nakládá s osobními údaji subjektů údajů. Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v uvedeném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

Správce obecně zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo

 • Adresní údaje: bydliště, telefonní číslo, emailová adresa

 • Popisné údaje: bankovní spojení, zdravotní pojišťovna

 • Ostatní údaje: kopie průkazu totožnosti, řidičského průkazu

 

Přesný rozsah a účel zpracování a doba uložení osobních údajů u jednotlivých případů zpracování je uveden níže.

Správce zpracovává osobní údaje (manuálně i automatizovaně v elektronické formě) především v následujících případech:

Zpracování:

Když zákazník kontaktuje zákaznické centrum

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Účel zpracování:

Vyřízení poptávky, nabídky, rezervace a jiných požadavků zákazníka

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: 3 roky

Možnost omezení: Ano

Zpracování:

Když zákazník prohlíží webové nabídky vozů

Právní základ:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účel zpracování:

Zobrazování cílené reklamy

Rozsah zpracování:

Cookies

Doba uložení osobních údajů: n/a

Možnost omezení: Ano

Zpracování:

Když zákazník u webového formuláře zaškrtne políčko Souhlasím

Právní základ:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účel zpracování:

Následné zkontaktování a zasílání obchodních nabídek

Rozsah zpracování:

telefonní číslo,
emailová adresa

Doba uložení osobních údajů: 3 roky

Možnost omezení: Ano

Zpracování:

Když zákazník přijede na pobočku prodat nebo ocenit vůz

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Účel zpracování:

Následné zkontaktování s vhodnou nabídkou na výkup vozu. Lustrace vozidla před uzavřením smlouvy.

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa

Doba uložení osobních údajů: 3 roky

Možnost omezení: Ano

Zpracování:

Když zákazník prodává vůz na pobočce

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů a následné plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů. Oprávněný zájem správce

Účel zpracování:

 Souhlas se zpracováním osobních údajů. Plnění smluvních práv a povinností, lustrace zákazníka a vozidla před uzavřením smlouvy

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

(Kopie dokladů)

Doba uložení osobních údajů: 10 let (1 rok)

Možnost omezení: Ne (Ano)

Zpracování:

Když návštěvník internetu vyhraje soutěž

Právní základ:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účel zpracování:

Prezentace výherce na internetu

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Fotografie

Doba uložení osobních údajů: 1 rok

Možnost omezení: Ano

Zpracování:

Když zákazník prodává vůz mimo pobočku

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů a následné plnění smlouvy
Oprávněný zájem správce

Účel zpracování:

Plnění smluvních práv a povinností před uzavřením smlouvy

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: 5 let

Možnost omezení: Ne

Zpracování:

Když zákazník předává poptávku po voze na pobočce

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Účel zpracování:

Vyřízení poptávky, nabídky, rezervace a jiných požadavků zákazníka

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: 3 roky

Možnost omezení: Ano

Zpracování:

Když má zákazník zájem o předváděcí jízdu

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy, Oprávněný zájem správce. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účel zpracování:

Vyzkoušení nabízeného vozu
Budoucí identifikace řidiče při porušení pravidel silničního provozu při předváděcí jízdě
(Ochrana proti trestní činnosti, ověření platnosti údajů)

Rozsah zpracování:

jméno,
příjmení,
rodné číslo,
telefonní číslo,
emailová adresa,
korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: 1 rok

Možnost omezení: Ne (Ano)

Zpracování:

Když zákazník kupuje vůz na pobočce

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Účel zpracování:

Zpracování nezbytné pro vypracování smluvní dokumentace. Plnění smluvních práv a povinností po uzavření smlouvy

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: 10 let

Možnost omezení: Ne

Zpracování:

Když zákazník kupuje finanční službu nebo jiný produkt na pobočce

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

(Souhlas se zpracováním osobních údajů)

Účel zpracování:

Plnění smluvních práv a povinností před uzavřením smlouvy a předání finanční instituci

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa
Korespondenční adresa
Kopie dokladů

Doba uložení osobních údajů: 10 let (1 rok)

Možnost omezení: Ne (Ano)

Zpracování:

Když zákazník reklamuje nákup vozu nebo služby

Právní základ:

Splnění právní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy

Účel zpracování:

Vyřízení reklamace

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: podle archivačního řádu

Možnost omezení: Ne

Zpracování:

Když s námi spolupracuje dodavatel prací nebo služeb

Právní základ:

Splnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy se subjektem údajů

Účel zpracování:

Plnění smluvních obchodních podmínek

Rozsah zpracování:

jméno,
příjmení,
rodné číslo,
telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: minimálně 5 let

Možnost omezení: Ne

Zpracování:

Když s třetí osobou řešíme pojistnou nebo škodní událost

Právní základ:

Splnění právní povinnosti
Oprávněný zájem správce

Účel zpracování:

Likvidace pojistné nebo škodní události

Rozsah zpracování:

Příjmení,
Rodné číslo,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: podle archivačního řádu

Možnost omezení: Ne

Zpracování:

Když naši společnost někdo žádá o zaměstnání

Právní základ:

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účel zpracování:

Zpracování výběrového řízení
Vedení databáze uchazečů

Rozsah zpracování:

Jméno,
Příjmení,
Rodné číslo,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Doba uložení osobních údajů: 3 roky

Možnost omezení: Ano

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje o subjektech údajů správce nehodlá poskytnout žádnému příjemci, a to fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jiným třetím subjektům. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

 

Za účelem přímého marketingu mohou být osobní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, předány partnerské společnosti (dále jen „Zpracovatel“), a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené v souladu s Nařízením.

Subjekt údajů má v souladu s Nařízením následující práva:

 • právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů

 • právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají

 • právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelu zpracování

 • právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením

 • právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením

 • právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených Nařízením

 • právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jenž poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením.

 

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

Tyto stránky používají cookies.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho prohlížeče. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies jsou užitečné, zjednodušují pohyb na internetu a částečně eliminují zobrazování nevhodné reklamy.

Tyto stránky používají permanentní a reklamní cookies. Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s používáním cookies v souladu s Vaším nastavením.

 

Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookies nenesou žádné informace o vás, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování na nich. Tyto cookies jsou využívány především pro statistiky a měření. Permanentní cookies nám dávají informace o procházení webových stránek a pomáhají nám zlepšovat jejich uživatelskou přívětivost.

 

Reklamní cookies

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele na webových stránkách. Pokud tedy například hledáte vůz Škoda Octavia, tato informace se uloží do souboru cookie a na partnerských stránkách na internetu se vám zobrazí nabídka na tyto vozy, namísto obecných reklamních sdělení. Reklamní cookies se využívají i při zasílání emailových novinek, pokud se přihlásíte k jejich odběru. Nedostáváte tak od nás nabídky, které vás nezajímají.

Blokování cookies

Pokud si použití cookies nepřejete, můžete jejich ukládání zablokovat ve svém prohlížeči. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách výrobce konkrétního prohlížeče:

 • YouTube - Esa z Esa
 • Facebook - Esa z Esa
 • Instagram - Esa z Esa

Všechna práva vyhrazena.

Vyrobil a zajišťuje: Completely s.r.o.