SOUTĚŽ!

Soutěž pro všechny motoristy!

Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte poukaz na PHM v hodnotě 2000 Kč!

V jakém oblečení si kupoval Richard Genzer svoje auto?

Podívejte se na naše video a ihned budete vědět. Svoje odpovědi zasílejte mailem na adresu soutez@autoesa.cz do 22. února 2019. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který získá tuto praktickou výhru.

Těšíme se na Vaše odpovědi!

Váš tým Esa z Esa.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhrajte plnou nádrž!“

 

1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem a pořadatelem soutěže „Vyhraj plnou nádrž od Auto ESA“ je společnost AutoESA a.s., se sídlem K Učilišti 170, 102 00 Praha 10, IČ: 256 27 538

 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE:  

Soutěž probíhá v termínu od 8. do 22. února 2019 na území České republiky s tím, že bude neprodleně ukončena po vylosování prvního výherce. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 

4. PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Podmínkou je kompletní splnění soutěžního úkolu – správně odpovědět na soutěžní otázku a odpověď zaslat na uvedený e-mail.

 

5. VÝHRA:

Poukaz na PHM v hodnotě 2000 Kč.

 

 6. OSOBNÍ ÚDAJE:

Vstupem do soutěže a vyplněním jména, příjmení, telefonu, adresy a e-mailové adresy na registračním lístku u příslušného prodejce souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Výherce též souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) při vyhlašování soutěže na stránkách www.autoesa.cz a www.esazesa.cz.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.autoesa.cz a www.esazesa.cz.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, poškození či zničení výhry po jejím předání výherci. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.

Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Praze dne 22.1.2019

Všechna práva vyhrazena.

Vyrobil a zajišťuje: Completely s.r.o.